Welkom op de website van het Museum Hulst

Geschiedenis

Het streekmuseum "De Vier Ambachten" is gegroeid uit de "oudheidkamer" van de oudheidkundige kring De Vier Ambachten.

Ruim driekwart eeuw heeft de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" zeer zorgvuldig allerlei voorwerpen verzameld en bewaard, voorwerpen met een historische, culturele of nostalgische waarde, meestal uit de omgeving van Hulst.

Lange tijd heeft de oudheidkamer haar collectie bewaard in een ruimte in de toenmalige tuin van het stadhuis van Hulst.
In 1979 werd het gebouw van het refugium Ten Duinen gerestaureerd en aan de oudheidkundige kring ter beschikking gesteld voor het inrichten van een museum, vanaf die tijd konden de bezoekers beter worden ontvangen.

Heden

In november 2006 is het Streekmuseum een zelfstandige stichting geworden met de naam Stichting Museum 'De Vier Ambachten', vanaf 20 november 2006 is deze nieuwe stichting belast met de exploitatie van het museum. De Oudheidkundige Kring heeft haar gehele collectie aan de Stichting in langdurige bruikleen gegeven
Per 1 januari 2018 gaat de Stichting verder onder de werknaam "Museum Hulst" .

We hebben voor deze wijziging gekozen om de volgende redenen:

 • Voor het instandhouden van de grote en waardevolle collectie is steeds meer specialistische kennis nodig.
 • Het aantrekken van bezoekers vraagt een nieuwe specifieke aanpak
 • Verschillende fondsen, zijn bereid te subsidieren aan 1 partij en hebben moeite met het financieren van een onderdeel van een vereniging.
 • Alle Zeeuwse musea, en het overgrote deel van de landelijke musea, zijn zelfstandige stichtingen of onderdeel van het rijk, de provincie of de gemeenten.
 • Als zelfstandige stichting staat het museum sterker en onafhankelijker in haar onderhandelingen met subsidiegevers
 • Beslissingen kunnen sneller genomen worden.
 • De Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" heeft, als vereniging bestuurd door vrijwilligers, meer tijd nodig voor de verschillende activiteiten, zoals het organiseren van lezingen, excursies, archief en boekerij en niet te vergeten de periodieke uitgaven jaarboeken en bulletins

De toekomst

Omdat we graag willen, dat de waardevolle collectie bewaard blijft en ons museum nog gedurende lange tijd een aantrekkelijke plaats blijft voor studie van historie en cultuur en dat onze bezoekers kunnen blijven genieten van de herkenning van nostalgische voorwerpen, hebben we de besloten

Om de kennis van onze medewerkers zoveel mogelijk uit te breiden hebben we moeten kiezen voor een grotere specialisatie.
Op deze wijze wordt het ook voor bezoekers van buiten onze streek mogelijk te weten, wat er in ons museum te verwachten valt.
Ons museum blijft een aantrekkelijke plaats blijft voor studie van historie en cultuur. Onze bezoekers kunnen blijven genieten van de herkenning van nostalgische voorwerpen.

Voorop staat, dat de collectie van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" in stand blijft en eigendom blijft van de vereniging. Daarnaast zullen we ons de collectie indelen in een drietal thema's, die typisch voor Hulst en ons gebouw zijn:

 • De Cistercienzers.
  Ons gebouw is een vluchthuis (refugium) geweest voor de monniken die vanuit de uithoven en boerderijen de landbouw in onze streek bevorderden, dijken aanlegden en het boeren leven moderniseerden. Deze monniken hadden hun moeder-abdij in Koksyde "Ten Duinen".
  De Cistercienzers in de etalage »
 • Reynaert.
  De schrijver van dit middelnederlandse dierenepos Reynaert de Vos noemde zich Willem die Madock maakte. Uit zijn verzen blijkt, dat hij onze streek zeer goed gekend moet hebben. Het Reynaertverhaal is en blijft een basis voor de studie van het eerste echte nederlands.
  Reynaertboeken »
 • De Vesting.
  De ligging van Hulst in het centrum van Oost Zeeuws Vlaanderen heeft het door de eeuwen heen tot een front-stad gemaakt. Gedurende de tachtigjarige oorlog, was het bezit van Hulst inzet van vele conflicten tussen de Spanjaard en de Staatsen. Vrijwel nergens in ons land zijn de vestingswerken zo goed te zien

Een ander belangrijk onderdeel van ons collectieplan zullen de wisseltentoonstellingen worden. In de bestaande situatie hebben we vrijwel onze gehele collectie uitgestald in het museumgebouw. Het wordt daarmee erg onoverzichtelijk, zodat bezoekers aan het eind van de rondgang al vaak niet meer weten wat er te zien geweest is.
De noodzaak voor een volgend bezoek verdwijnt als toch steeds alles te zien is.
Wij zijn met provincie en gemeenten al enige tijd in onderhandeling over een depot, zodat we naast een basistentoonstelling, binnen de drie hierboven genoemde thema's, over kunnen gaan tot het wisselend tentoonstellen van dat deel van de collectie die gedeponeerd is.
Op deze manier kunnen we de tentoonstellingen duidelijk, overzichtelijk en gedocumenteerd maken. Daarnaast krijgen we de gelegenheid om de voorwerpen in depot nauwkeurig te bestuderen, te beschrijven en als dat nodig is te (laten) restaureren.

en nog wat verder in de toekomst

In ons prachtige middeleeuwse pand snuift u de sfeer van weleer. De vloeren, muren plafonds en de toren ademen het rijke verleden van de Stad Hulst en het Ambacht.
Toch kleven er enkele nadelen aan dit gebouw: In de eerste plaats is het voor minder mobiele mensen slechts beperkt toegankelijk en ook de onderhoud- en energiekosten zijn zeer hoog.
Wij willen samen met de eigenaar van het gebouw naar een oplossing hiervoor zoeken.